• Hjem
  • Aktuelt
  • Temaanalyse av dødsulykker på MC 2005-2014
Temaanalyse av dødsulykker på MC 2005-2014

Temaanalyse av dødsulykker på MC 2005-2014

24 juli 2017

Temaanalysen av dødsulykker med motorsykkel er bestilt av Statens vegvesen og utført av Transportøkonomisk institutt (TØI). Analysen har som formål å øke kunnskapen om MC-ulykker, og å komme fram til forslag til tiltak som kan redusere antall drepte og hardt skadde i MC-ulykker.

Rapporten har analysert informasjon om 249 ulykker og er i hovedsak basert på rapportene til Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG) av dødsulykker med MC i 2005-2014, samt informasjon fra politiets straffesaksregister. Politiet, Statens vegvesen/UAG og Norsk Motorcykkel Union (NMCU) har også bidratt.

Hovedformålet med temaanalysen var å lage en oversikt over generelle karakteristika ved dødsulykkene med MC, dvs. egenskaper ved fører, veg og kjøretøy, medvirkende faktorer til ulykkene og til skadeomfanget og mulige tiltak som kan redusere risikoen for alvorlige ulykker med MC. Det er også sett på endringer over tid, både for karakteristika ved ulykkene og medvirkende faktorer.

Ulykkene

MC Temaanalyse 3 UlykkestyperULYKKESTYPER: DET MEST TYPISKE ULYKKESFORLØPET ER AT MOTORSYKKELEN VELTET ELLER KJØRTE UTFOR VEIEN.

Antall MC-ulykker har gått ned over tid og ulykkene er blitt mindre alvorlige. Det årlige antallet dødsulykker med MC har gått ned med omtrent 40 % fra 2005 til 2014, til tross for en økning av MC-bestanden i perioden med 22 %. Det totale årlige antall drepte og skadde på MC har i den samme perioden gått ned med 21 %. Antall drepte per personskadeulykke med MC har gått ned med 22 %, noe som tyder på at ulykkene i gjennomsnitt er blitt mindre alvorlige.

Velt og utforkjøring
Ser man på motorsykkelens og motpartens bevegelse i forkant av ulykken, er det mest typiske ulykkesforløpet at motorsykkelen veltet eller kjørte utfor veien. Omlag halvparten av ulykkene innebar kollisjoner med andre kjøretøy. Av alle kollisjonene med andre kjøretøy var de fleste møteulykker. I nesten halvparten av møteulykkene var utløsende faktor at motorsykkelen kom over i motgående kjørefelt.

Ulykker hvor MC ble truffet av en møtende bil som svingte til venstre utgjorde 19 % av kollisjonene og 10 % av alle ulykkene. Ulykker hvor motorsykkelen foretok en forbikjøring i forkant av ulykken, utgjorde 18 % av kollisjonene og 10 % av alle ulykkene.

Omtrent 17 % av alle ulykkene kan ha skjedd fordi føreren av et annet kjøretøy ikke hadde sett motorsykkelen. I noen tilfeller kan motorsykkelen ha hatt så høy fart at det hadde vært vanskelig for motparten å oppdage den, men i mange tilfeller kunne, og burde, motparten ha oppdaget motorsykkelen. Dette er såkalte «looked-but-failed-to-see» ulykker.

MC-førerne

MC Temaanalyse 2 Antall drepteANTALL DREPTE I ANALYSEPERIODEN: DET ÅRLIGE ANTALLET DØDSULYKKER MED MC HAR GÅTT NED MED OMTRENT 40 % FRA 2005 TIL 2014, TIL TROSS FOR EN ØKNING AV MC-BESTANDEN I PERIODEN MED 22 %.

MC har vært utløsende enhet i 66 % av alle ulykkene hvor en motorsyklist ble drept. Med utløsende enhet menes at MC-føreren står for den handlingen som førte til at ulykken skjedde. Dette er imidlertid ikke det samme som juridisk skyld. I ulykker med motpart har andelene vært henholdsvis 44 % der MC var utløsende part, 14 % der det var delt ansvar og 42 % der kollisjonene var utløst av motparten. Andelen ulykker hvor dyr eller ulike andre faktorer som ligger utenfor førernes kontroll (f.eks. dieselsøl eller motorhavari) var i gjennomsnitt 5 %.

Snittalder, hjelmbruk, førerkort
Gjennomsnittsalderen blant drepte MC-førere har økt fra 35 år i 2005-2009 til 41 år i 2010-2014. Andelen kvinner er uendret på 8 %. Andelen av de drepte på MC som ikke hadde brukt hjelm har gått ned fra 9 % i 2005- 2009 til 1 % i 2010-2014, ukjent av hvilke årsaker. Andelen som mistet hjelmen i ulykken har vært uendret på 13-14 %.

Andelen MC-førere uten gyldig førerkort var 20 % og omtrent uendret over tid. De fleste som kjørte uten førerkort har aldri hatt førerkort klasse A. Førere uten gyldig førerkort viste oftere ekstrem atferd, var oftere utløsende enhet, har oftere vært anmeldt for straffbare forhold enn førere med gyldig førerkort.

Ruspåvirkning
Andelen som har vært ruspåvirket er lavere enn i andre trafikantgrupper, og har gått ned over tid. Andelen førere som har vært påvirket av alkohol har gått ned fra 14 % i 2005-2009 til 7 % i 2010-2014. Andelen som har vært påvirket av annet enn alkohol (og ikke av alkohol) har økt fra 3 % til 6 %. Det er mest ruspåvirket kjøring blant førere som også viste annen ekstrematferd, som var utløsende enhet i ulykken, som har vært anmeldt for straffbare forhold (især andre enn trafikkrelaterte forhold).

For høy fart
Andelen som hadde kjørt med for høy fart etter forholdene har gått ned fra 29 % i 2005-2009 til 19 % i 2010-2014. Andelen som hadde kjørt med fart godt overfartsgrensen derimot, har vært omtrent uendret.

Andelen MC-førere som hadde førerkort og eid motorsykkel i over ti år har gått ned fra 13 % i 2005-2009 til 6,5 % i 2010-2014. Andelen førere som kan betegnes som «tilbakevendte førere» er omtrent uendret på omtrent 13 %. Dette er førere som har hatt førerkort lenge, men som kun har eid motorsykkel i maksimalt fem år før ulykken.

Kjøring i gruppe ser i de aller fleste tilfellene ikke ut til å ha bidratt til at ulykkene skjedde, selv om 23 % i 2005-2009 og 35 % i 2010-2014 skjedde da flere MC kjørte i følge. Trøtthet ser heller ikke ut til å være en viktig medvirkende faktor i ulykkene, men det kan være vanskelig å vurdere hvorvidt en fører (som ble drept i ulykken) var trøtt. Sykdom har i hele perioden vært en medvirkende faktor i 4 % av ulykkene. Én ulykke kan ha vært selvvalgt.

MC Temaanalyse 4 KollisjonsulykkerKOLLISJONSULYKKER: Omtrent 17 % av alle ulykkene kan ha skjedd fordi føreren av et annet kjøretøy ikke hadde sett motorsykkelen.

Vegmiljøet
Faktorer ved vegen har vært medvirkende faktor i mellom 24 og 34 % av ulykkene og direkte utløsende årsak i 4 % av ulykkene i 2010-2014. Andelene er omtrent uendret over tid. I de fleste tilfellene hvor vegen har vært medvirkende faktor er det kurveforløp som er vanskelige å forutse (15 % av ulykkene), faktorer ved vegdekke (6 %) og kryssutforming (6 %) som er viktigst. Faktorer ved vegen har påvirket skadeomfanget i mellom 36 og 40 % av ulykkene. Andelen er omtrent uendret over tid.

Faktorer ved vegen har størst betydning for skadeomfanget når føreren viste ekstrematferd og/eller kjørte uten hjelm. Blant førere uten ekstrematferd og med hjelm har faktorer ved vegen påvirket skadeomfanget i ca. 30 % av ulykkene. I de fleste tilfeller hvor skadeomfanget ble påvirket av faktorer ved vegen, har motorsyklisten truffet rekkverk eller rekkverksstolper (17 % av ulykkene), stolper/gjerder/mur (9 %) eller trær (6 %).

Motorsyklene
Det har vært tekniske feil på MC i 16 % av ulykkene, men i bare 3 % av alle ulykkene har feilen vært medvirkende faktor. Tekniske feil var for det meste slitte dekk. Andelen motorsykler med tekniske feil er omtrent uendret over tid. 

Andelen MC med ABS-bremser har økt fra 2 % i 2005-2009 til 14 % i 2010-2014. Andelen som bremset med blokkerende hjul har kun i liten grad gått ned over tid. I slike ulykker kunne ABS-bremser muligens ha påvirket utfallet. ABS-bremser kunne i tillegg ha påvirket utfallet i ulykker hvor føreren bremset for lite (av frykt for blokkerende hjul), men det er ikke mulig å anslå hvor mange ulykker dette gjelder.

Hver femte MC var lånt eller stjålet. De fleste motorsykler i analysen er egne privateide motorsykler, 4 % er stjålet og 17 % er lånt. Andelene er omtrent uendret over tid. Stjålne og lånte MC er overrepresentert blant førere uten gyldig førerkort, blant førere som viser ekstrematferd, i ulykker hvor MC er utløsende enhet, blant MC med tekniske feil og blant uregistrerte cross-motorsykler.

Konklusjon
Når Lars-Inge Haslie fra Vegdirektoratet presenterte denne temaanalysen på MC-messen i Lillestrøm i mars konkluderte han: - Ha førerkort, kle på deg ordentlig, kjør edru og velg rett fart så er risikoen for å havne i en dødsulykke med motorsykkel liten!

Denne artikkelen sto på trykk i MC-bladet nr. 3 2017, utgitt av NMCU. ATL takker NMCU for lov til å publisere.

MC Temaanalyse 1
TEMAANALYSEN AV DØDSULYKKER MED MOTORSYKKEL 2005-2014 ER BESTILT AV STATENS VEGVESEN OG UTFØRT AV TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT (TØI).

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Adresse: Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund: Org nr. 981 454 901

Personvern

Kontakt oss

Telefon: 22 62 60 80
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

0
Delinger