Foto: thodonal88/Shutterstock.com

Krav til innhold i arbeidsavtale

Jeg har jobbet alene i egen trafikkskole i flere år, men har nå behov for å ansette en eller to trafikkskolelærere. Hva må/bør være med i en arbeidskontrakt?

 

Etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 (aml.) ¡ 14-5 skal en arbeidsavtale alltid inngås skriftlig. Aml. ¡ 14-6 oppstiller minimumskrav til innholdet i en arbeidsavtale. I følge bestemmelsen skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, hvor det i bestemmelsen er listet opp en rekke eksempler på forhold som er av vesentlig betydning og som derfor skal være med i arbeidsavtalen. Som hovedregel vil de angitte kravene i ¡ 14-6 gi en tilstrekkelig angivelse av hva som anses som vesentlig for arbeidsforholdet:

a) Partenes identitet
Navn, adresse og fødsels-/organisasjonsnummer bør være med for å identifisere partene. Det vil normalt være av sentral betydning for en arbeidstaker å kjenne til hvem som er vedrommenes arbeidsgiver, og arbeidsgiver må som utgangspunkt bære risikoen for manglende klargjøring av hvem som er ansvarlig på arbeidsgiversiden.

b) Arbeidsplassen
Selv om arbeidsplassen skal angis i arbeidsavtalen, er det ikke ment å skulle begrense adgangen til forflytning eller overføring til annet arbeidssted.
Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver.

c) En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori
Bestemmelsen innebærer at det skal opplyses om arbeidstakerens faktiske status ved ansettelsen, og er ikke ment å gi arbeidstakeren en rett på en bestemt tittel eller et bestemt arbeid.
Her kan det tenkes tatt inn en fleksibilitetsklausul som fastslår at arbeidstakeren ikke har noe rettskrav på bestemte arbeidsoppgaver, men må finne seg i endringer av oppgavene avhengig av arbeidsgivers behov.

d) Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse
Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse legges til grunn for fristen til å inngå skriftlig arbeidsavtale.

e) Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig
I midlertidige ansettelsesforhold skal det opplyses om forventet varighet, men trenger ikke angis eksakt. Det kan for eksempel v re en nærmere tidsperiodes avslutning eller oppdragets avslutning.

f) Eventuelle prøvetidsbestemmelser
Prøvetiden kan maksimalt v re seks måneder og må avtales særskilt i avtalen om den skal gjelde. Ved lengre fravær under prøvetiden kan prøveperioden forlenges dersom denne adgangen er tatt inn i arbeidsavtalen.

g) Arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet
Det er tilstrekkelig med en henvisning til ferielovens bestemmelser.

h) Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister
Det er tilstrekkelig med en henvisning til reglene om oppsigelsesfrister i aml. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt er hovedregelen en gjensidig oppsigelsesfrist på n måned.

i) Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling
Det er tilstrekkelig med en henvisning til lover, forskrifter og/eller tariffavtaler som regulerer forholdet.

j) Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid
Det er den gjennomsnittlige normale arbeidsdagen/uken som må angis. Arbeid f.eks. på søndager som er sporadisk og som er begrunnet i et særlig tidsavgrenset behov vil ikke kunne reguleres i avtalen.

k) Lengde av pauser
Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausene skal til sammen v re minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer.

l) Avtale om særlig arbeidstidsordning
Vesentlige endringer i arbeidstidsordningen som ikke kommer klart til uttrykk i avtalen, kan arbeidsgiveren bare gjennomføre dersom det oppstår enighet om vilkårene.

m) Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er
Det er tilstrekkelig med en henvisning til tariffavtaler som regulerer arbeidstakerens ansettelsesforhold. Eksemplene i lovbestemmelsen er som sagt minstekrav, og partene står fritt til å ta inn flere og mer detaljerte bestemmelser i avtalen, så lenge disse ikke er i strid med ufravikelig lov eller tariffavtale. Husk likevel at en detaljert arbeidsavtale, for eksempel hva gjelder arbeidstidsordninger, vil kunne innebære begrensede muligheter for endringsløsninger ved omstillinger i bedriften. Dersom minimumsvilkårene i aml. ikke er fulgt, i ytterste konsekvens at det ikke foreligger noen skriftlig avtale, vil arbeidsavtalen likevel være gyldig. Du som arbeidsgiver vil som hovedregel ha risikoen for manglende klargjøring, da eksempelvis manglende skriftlighet kan føre til at avtalen ved tvil om innholdet blir tolket i arbeidsgiverens disfavør. Vær videre forsiktig med å bruke standardavtaler du finner på internett, da du ikke har noen garanti for at avtalene er oppdaterte eller passer til din ansettelse.

Lykke til med ansettelsen!

 

Forfattere: advokat ALEKSANDER RYAN og advokatfullmektig LISE BAKKEN, KPMG

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Adresse: Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund: Org nr. 981 454 901

Personvern

Kontakt oss

Telefon: 22 62 60 80
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

0
Delinger